Home / Technika a legislativa / ÚZPLN: Letečtí vyšetřovatelé

ÚZPLN: Letečtí vyšetřovatelé

ÚZPLN: Letečtí vyšetřovatelé

Na svém letišti je patrně příliš rádi neuvidíte. Jejich příjezd totiž často znamená, že došlo k nějaké mimořádné události. Svou práci však vykonávají s maximální profesionalitou, a významně tak přispívají ke zvyšování bezpečnosti leteckého provozu. Představujeme Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Kořeny ÚZPLN hledejme v nedávné minulosti. Dne 1. ledna 2003 byl zřízen Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. V roce 2006 byl přejmenován na Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Zřízení této nezávislé instituce bylo provedeno na základě širokého programu mezinárodních organizací, orientovaného na zvýšení provozní bezpečnosti civilního letectví. Kromě toho bylo i jednou z podmínek plnění kapitoly Doprava při vstupu České republiky do EU a plnění požadavků Evropské směrnice, kterou se zavádějí základní zásady pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a událostí v civilním letectví. ÚZPLN je nezávislá organizace, jejíž ředitel je jmenován předsedou vlády.

Ústav není soudcem

ÚZPLN a obdobné instituce existují po celém světě. Předmětem jejich činnosti je odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, shromažďování dat a analýza informací o nehodách. Dále je to vypracování závěrů ze zjištěných příčin leteckých nehod a vydávání bezpečnostních doporučení k jejich předcházení. V praxi to znamená, že v souladu se zněním statutu ÚZPLN a leteckého prováděcího předpisu L 13 inspektoři ÚZPLN na základě faktických údajů provádějí zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů a v souladu se zákonem o civilním letectví vydávají závěrečné zprávy z těchto událostí. Součástí závěrečných zpráv je i bezpečnostní doporučení, pokud je to vhodné. Zprávy se zveřejňují nejpozději do dvanácti měsíců. Je nutné upozornit, že zjištění a závěry v nich uvedené, týkající se leteckých nehod a incidentů, eventuálně systémových nedostatků ohrožujících provozní bezpečnost, mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jinak než jako doporučení pro realizaci opatření, která by zabránila vzniku dalších leteckých nehod a incidentů s obdobnými příčinami. Závěrečná zpráva nemůže být použita pro stanovení viny či odpovědnosti v souvislosti s určením příčin letecké nehody či incidentu a nemůže být použita ani pro uplatnění nároků v případě pojistné události. Ústav navrhuje legislativní a technická doporučení, úpravy metodiky výcviku a preventivní opatření. Na pravidelných čtvrtletních poradách o bezpečnosti pořádaných ÚZPLN se schází na padesát odborníků z oblasti českého letectví. Výsledky činnosti Ústavu jsou prezentovány odborné i laické veřejnosti na webové adrese www.uzpln.cz.

list_medium.jpg

 Za databázi leteckých nehod v ČR byl přijat systém ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting System), který využívají například organizace ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Organization), EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) a v zemích i mimo Evropskou unii, například v Austrálii, Jižní Africe, Brazílii, zájem projevila rovněž Čína. Na posledním zasedání ICAO v letošním roce v kanadském Montrealu bylo doporučeno tuto databázi používat celosvětově.

Inspektoři jsou zkušení letci

Základ ÚZPLN tvoří tři oddělení. Oddělení letových a technických inspektorů a oddělení administrativní, jež má na starosti chod Ústavu, archivaci zpráv a informací, mezinárodní spolupráci, zvyšování kvalifikace a další zajišťovací a podpůrné činnosti. Všichni inspektoři mají mnohaleté odborné a letové zkušenosti z leteckého provozu. Při své činnosti ÚZPLN spolupracuje s mnoha institucemi nejrůznějšího zaměření. Jmenujme zejména odbor civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, Úřad civilního letectví a orgány státní správy a územní samosprávy. Ústav dále udržuje těsné styky a spolupráci s Policií ČR a mimo mnohé další subjekty také s výrobci a provozovateli letecké techniky, Aerokluby ČR či Leteckou amatérskou asociací ČR. Nezanedbatelný význam mají také dohody s Armádou ČR a Ústavem soudního lékařství – Ústřední vojenskou nemocnicí.

Při přípravě na velkou nehodu se inspektoři ÚZPLN v rámci spolupráce a koordinace se složkami integrovaného záchranného systému zúčastnili několika nácviků činnosti při simulovaných leteckých nehodách. Místa těchto nácviků byla vybrána od letištních ploch až po končiny odlehlé a veskrze nevlídné. Úkolem zúčastněných složek bylo najít a zaměřit trosky letadla a oběti nehody a pomoci osobám s různým stupněm zranění, jež si zahráli studenti středních škol. Počet osob, které se takového nácviku zúčastňují, dosahuje pěti set, spolu se sto dvaceti kusy techniky. Příprava a zejména organizační řízení takovéhoto počtu lidí v členitém terénu za snížené dohlednosti v mlze, respektive v noci, si žádá značné nasazení.

Picture-12_large

K nehodě vlastním letadlem

Ústav má a dále intenzivně rozvíjí styky se shodně nebo podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí. Mezinárodní organizace, které působí v civilním letectví, věnují bezpečnosti v tomto oboru mimořádnou pozornost. Je to celý systém programů, jež se navzájem doplňují a navazují na sebe. Účast a členství v těchto organizacích a programech je významným faktorem při přenosu informací, zkušeností, postupů a vzájemném upřesňování legislativy.
 V současné době má ÚZPLN pro plnění svých úkolů čtyři osobní automobily, „čtyřkolky“, které prokázaly své jízdní kvality v prostorech leteckých nehod. Pro v podstatě okamžitý zásah v těchto místech „drží“ ústav 24hodinovou pohotovost a inspektoři jsou vybaveni technickými a záznamovými prostředky pro výkon své činnosti na místě události. Ústav je také vlastníkem jednoho Z-37A-C3, dopravní verze, vybaveného pro lety VFR noc, který již také v akci asistoval.
 Cílem ÚZPLN tedy není „jen“ zjišťovat příčiny leteckých nehod, ale ve velké míře působit na poli prevence, tedy odbourávat jednotlivé články řetězce příčin leteckých nehod a omezovat jejich vliv. Alespoň malým dílem by k prevenci měla přispět také nová rubrika v časopisu Flying Revue, kde se budeme věnovat nejzávažnějším faktorům ovlivňujícím bezpečnost leteckého provozu.

Picture-13_large

Komentář

Log v nebo create uživatelský účet do komentáře.